Barn


Barn og familiane deira har ein sentral plass i Strand kyrkje. Vi har som mål å bli gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylla tida med meningsfulle treffpunkt og opplevingar

Samtidig vil vi stimulera til tidleg kontakt med Kyrkja og bodskapen dens og skapa ein tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser de dei aktuelle tilboda våre til barn og familiar.

Trusopplæring (0-12 år)


En del av tilbudet til barn og unge er den systematiske trosopplæringen. Vi inviterer årlige aktiviteter/tiltak  tilpasset den enkelte aldergruppe, fra 0 til 18 år!